Zpátky na seznam článků

Zpráva předsedy Mladých konzervativců za funkční období 2016 – 2017

Toto je zpráva předsedy o činnosti Mladých konzervativců za období 27. 2. 2016 – 17. 11. 2017 předložená v souladu…

Toto je zpráva předsedy o činnosti Mladých konzervativců za období 27. 2. 2016 – 17. 11. 2017 předložená v souladu s čl. 8, odst. 4 Stanov MK.

Obecné

Na XXIII. kongresu, který se konal 27. 2. 2016, bylo zvoleno vedení Mladých konzervativců v tomto složení předseda Jiří Fremr, I. místopředseda Milan Vyskočil, místopředsedové Petr Tomášek, Martin Černý, Josef Kaštil, Jan Pánik.

Ostatní orgány byly zvoleny ve složení:

Rada Mladých konzervativců:

 • Předseda: Matěj Trávníček
 • Daniel Šlajs
 • Lukáš Slavík
 • David Skála
 • Lucie Pichlerová
 • Václav Malý
 • Libor Marčan

 

Smírčí komise

 • Předseda: Jan Tecl
 • Petra Sádlová
 • Jan Pilař
 • Renáta Holcová
 • Ivo Heger

 

Kontrolní a revizní komise

 • Předseda: Tomáš Lázna
 • Martin Tomešek
 • Jakub Provazník

 

Výkonný výbor MK během volebního období procházel změnami, které opět souvisely zejména s kontinuálními problémy s usnášeníschopností. K dnešnímu dni jsou jmenovanými členy Výkonného výboru: Jakub Čermák, Jakub Sivák, Jiří Richter, David Vančík, David Vaculík a Lukáš Vítek.

Všichni členové Grémia a Výkonného výboru si na prvních jednáních po volebním kongresu rozdělili klíčové oblast svého působení, kterým se pak věnovali po celou dobu svého mandátu. Tento postup byl zvolen zejména z toho důvodu, že umožňoval efektivnější práci Výkonného výboru jako celku.  

 

Regionální kluby

V průběhu funkčního období došlo k udělení licencí regionálním klubům Chomutov a Litovel. Kvůli nefunkčnosti a neplnění základních požadavků byly licence odebrány regionálním klubům Louny, Karlovy Vary a pro účelové nábory a další pochybení byla licence rozhodnutím VVMK odebrána regionálnímu klubu Pardubice.

Regionální kluby velmi aktivní v přípravě a organizaci akcí. Systém podpory regionálních akcí prostředky z Hlavní kanceláře prostřednictvím systému žádostí o podporu funguje v zásadě bez komplikací i přesto, že v průběhu funkčního období došlo ke změně podporovaných aktivit od malých debat a besed především k velkým konferencím. Snížil se tedy počet podporovaných akcí, ale zvýšila se jejich velikost a kvalita.

 

Celostátní aktivity

V průběhu volebního období se opět dařilo pořádat mnoho významných konferencí, workshopů a debat a zachovávat ty již tradiční. Zejména tradice letních kempů je v MK velmi významnou. Uplynulé funkční období bylo co do pořádaných aktivit spíše tradiční a nedošlo k žádným převratným změnám. Mladí konzervativci minulý rok oslavily také 25. Let své existence a celostátní vedení k tomuto uspořádalo příjemné setkání, na které dorazila řada hostů z ČR a zahraničí. Zajímavým konceptem se také stalo pořádání Business snídaní regionálními kluby na různá témata.

 

Spolupráce s partnery

Nejdůležitější pro MK zůstává i nadále spolupráce s Občanskou demokratickou stranou. Mimo tradiční konference a debaty s představiteli ODS na všech úrovních je třeba opět zdůraznit spolupráci na volebních kampaních ODS a to především v místech, kde má MK své regionální zastoupení. Ovšem tento vztah do budoucna bude potřeba lépe definovat a aktualizovat především v souvislosti se založením skupiny Mladí Občanští Demokraté, kteří přes ujištění vedení ODS mají podporu některých částí vedení ODS a přímo v některých aktivitách konkurují či se vymezují vůči MK. Tato otázka bude mít své místo mezi problémi, kterými se příští vedení MK bude zabývat a jistě by neměla zapadnout. Stejně jako otázka, zda MK mají být více odbornou mládežnickou organizací, zabývající se všemi oblastmi společenského života či striktně zaměřeni na politiku a v ní jednoho partnera.

Zahraniční aktivity MK jsou již stabilním prvkem naší činnosti. Stále jsme členy organizací EYC, EDS, DEMYC a IYDU. Nově pak máme na pozici předseda EYC našeho člena Jakuba Siváka. Zahraniční činnost MK tedy hodnotím jako pokaždé pozitivně.

Spolupráce s partnery funguje v rámci ČR v zásadě obdobně jako v uplynulých letech. Je potřeba zmínit zejména podporu ze strany Aliance evropských konzervativců a reformistů, za což se zasloužil opět náš významný podporovatel a bývalý člen MK Jan Zahradil. A jako vždy jsme největší počet akcí uspořádali s naším hlavním partnerem Hans Seidel Stiftung. Moc děkuji za tuto neutuchající podporu. V příštím roce je pak plánována spolupráce na několika konferencích i s Konrad Adenauer Stiftung.

 

Finance

V této otázce musím nejprve zmínit náš největší nedostatek a to, že se přes veškeré snahy se nepodařilo spustit projekt malého a velkého fundraisingu MK. Nadále se nám tak nedaří oslovovat soukromé dárce k podpoře aktivit MK. V tomto spatřuji velký prostor pro příští vedení MK, které tímto může získat další zdroj financování MK a navýšit tak výrazně i naše aktivity. Mimo toto bylo jako obvykle financování MK složeno z členských příspěvků, darů z politických nadací a uskupení a vlastní hospodářské činnosti. V roce 2015 začal platit nový zákon a Mladí konzervativci jsou povinni zveřejňovat účetní závěrku schválenou kongresem MK. Proto bude přiložena jako příloha zprávy předsedy MK na samotném kongresu MK, jako nejvyšším orgánu MK, který má pravomoci ji schvalovat.

 

V Praze dne 17. listopadu 2017

 

 

                                                                                                                                              JUDr. Jiří Fremr v.r.

                                                                                                                      Předseda Mladých konzervativců